Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden. Wilt u onze Algemene Voorwaarden printen of opslaan op uw PC dan hebben wij voor u hier een exemplaar in PDF-formaat.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN Activiteitencentrum ‘t Hazzo - Waalre

Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de ALGEMENE VOORWAARDEN, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.
1.1’t Hazzo
Activiteitencentrum ’t Hazzo, Trolliuslaan 7 te Waalre.
Vroeg in het jaar 2018 zullen de activiteiten binnen ’t Hazzo verhuizen naar het in aanbouw zijnde MFC bij het Gemeentehuis Waalre.
1.2 Gastheer
Degene die ‘t Hazzo vertegenwoordigt bij het sluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.
1.3 Verlenen van horecadiensten
Het door ‘t Hazzo verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
1.4 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met ‘t Hazzo een horecaovereenkomst heeft gesloten.
1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de ALGEMENE VOORWAARDEN van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.6 Gebruiker
De natuurlijke persoon, bezoeker van ’t Hazzo, niet zijnde klant en/of gast.
1.7 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen  ‘t Hazzo en een klant terzake van één of meer door het ‘t Hazzo te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
1.8 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totale omzetverwachting van ‘t Hazzo inclusief bedieningsgeld,en BTW terzake van een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen de bij ‘t Hazzo geldende gemiddelden.
1.9 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan ‘t Hazzo gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door
‘t Hazzo aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.10 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.11 Groep
Een groep van 10 of meer personen aan wie door ‘t Hazzo één of meer horecadiensten moeten worden verleend.
1.12 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake van één of meer horecaovereenkomsten door ‘t Hazzo minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
1.13 HACCP
De in de warenwet vastgelegde regels terzake van voedsel- en drankenveiligheid.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De ALGEMENE VOORWAARDEN zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid deze ALGEMENE VOORWAARDEN.
2.2 Afwijken van de ALGEMENE VOORWAARDEN is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 De ALGEMENE VOORWAARDEN strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan ‘t Hazzo gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van het activiteitencentrum.
2.4 Zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de ALGEMENE VOORWAARDEN toepasselijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten
3.1 ‘t Hazzo kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
3.2 Alle door ‘t Hazzo gedane aanbiedingen terzake de
totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt". Doet ‘t Hazzo binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. In verband met de verhuizing naar het nieuwe MFC bij het Gemeentehuis Waalre zullen alle dan nog lopende overeenkomsten herzien worden, bijvoorbeeld qua te gebruiken ruimte als qua prijs.
3.3 Wanneer ‘t Hazzo aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant ‘t Hazzo een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door ‘t Hazzo van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk ( per post of e-mail) verleend worden.
3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. 't Hazzo is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van ‘t Hazzo
4.1 Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van ‘t Hazzo en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene
bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.
4.3 ‘t  Hazzo is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in ‘t Hazzo gebruikelijke wijze.
4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van ‘t Hazzo als bedoeld in artikel 14;
b. indien de klant en/of gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de klant de in artikel 8 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke
hij uit welken hoofde ook jegens ‘t Hazzo heeft.
4.5 ‘t Hazzo is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
4.6  Indien ‘t Hazzo voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient  ‘t Hazzo op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
4.7 ‘t Hazzo is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel  5 Verplichtingen van  ’t Hazzo terzake van de levering van spijzen en dranken
5.1 ‘t Hazzo is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in het activiteitencentrum gebruikelijk is.
5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt ‘t Hazzo op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 5.1 bepaalde.
5.3 ‘t Hazzo is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van het activiteitencentrum. ‘t Hazzo kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het activiteitencentrum te verlaten.
5.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan ‘t Hazzo de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 6  Verplichtingen van  ‘t Hazzo terzake zaalverhuur
6.1 ‘t Hazzo is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecavereenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien dit als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van ‘t Hazzo betrekking heeft te beëindigen,  onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien ‘t Hazzo zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal  ‘t Hazzo nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
6.2 ‘t Hazzo is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van het activiteitencentrum. ‘t Hazzo kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek ‘t Hazzo te verlaten.
6.3 ‘t Hazzo is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voorverstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt ‘t Hazzo van deze bevoegdheid gebruik, dan zal ‘t Hazzo tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 7 Annuleringen
7.1 Annulering door klanten, algemeen
7.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien ‘t Hazzo het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd danwel per e-mail te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
7.1.2 Het bepaalde in de artikelen 11 en 13.4 is ook op annuleringen van toepassing.
7.1.3.Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
7.1.4.Bedragen die ‘t Hazzo met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan  ‘t Hazzo te worden vergoed, mits ‘t Hazzo niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

7.2.Annulering van zaalreserveringen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een zaalhuur is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
1. indien tevens een maaltijd is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
c. bij no-show zal de klant de gehele reserveringswaarde verschuldigd zijn.
2. indien geen maaltijd is overeengekomen:
a. bij annulering meer dan vijf dagen  voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering twee dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
c. bij no-show zal de klant de gehele reserveringswaarde
verschuldigd zijn.

7.3 Annulering door het horecabedrijf
7.3.1. ‘t Hazzo is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
7.3.2. ‘t Hazzo is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in ‘t Hazzo te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat ‘t Hazzo de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt ‘t Hazzo van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
7.3.3. ‘t Hazzo is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 7.3.2 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het ‘t Hazzo alsnog gerechtigd zijn in artikel 7.3.2 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 8 Waarborgsom en tussentijdse betaling
8.1. ‘t Hazzo kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor  ‘t Hazzo en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
8.2 ‘t Hazzo kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.
8.3 ‘t Hazzo mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door ‘t Hazzo onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel  9 Omzetgarantie
Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het ‘t Hazzo te betalen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van ‘t Hazzo
10.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover ‘t Hazzo terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
10.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.6 en 10.7 is  ‘t Hazzo nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door ‘t Hazzo bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
10.3 In geen enkel geval is  ‘t Hazzo gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:
1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is.
2a. het door de verzekeraar van ‘t Hazzo aan  ‘t Hazzo terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
10.4 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is ‘t Hazzo nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van ’t Hazzo.
10.5 ‘t Hazzo is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan ‘t Hazzo houder, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van
‘t Hazzo staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van ’t Hazzo. Terzake van het podium in de theaterzaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat de trapjes vanuit de zaal naar het podium, om evidente redenen beide slechts één leuning bevatten. De gast dient bij de gebruikmaking van deze trapjes hier uitdrukkelijk rekening mee te houden en het gebruik van deze trapjes geschiedt geheel op eigen risico. 
10.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is ‘t Hazzo verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
10.7 Indien ‘t Hazzo goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat ‘t Hazzo daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is ‘t Hazzo nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij ‘t Hazzo opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het horecabedrijf.
10.8 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart ‘t Hazzo volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens ‘t Hazzo mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door ’t Hazzo krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.
10.9 De in artikel 10.8 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor
‘t Hazzo en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 12 Vrijwaring terzake van WIFI-gebruik in ’t Hazzo
Van de gebruiker wordt verwacht dat deze op een verantwoorde, professionele, rechtmatige en ethische wijze handelt. Het is verboden beledigend, aanstootgevend materiaal en/of contractueel beschermd materiaal, te verzenden of te downloaden. Toegang tot niet ethische sites wordt voor zover mogelijk preventief geblokkeerd. De eigenaar van de gastgebruikvoorziening heeft het recht om toezicht uit te oefenen. De gebruiker maakt gebruik van een onbeveiligd draadloos Wifi-netwerk. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat derden, die binnen het bereik van het draadloze netwerk kunnen komen, het dataverkeer kunnen afluisteren. De gebruiker mag de internetverbinding niet gebruiken voor illegale zaken, zoals het lastigvallen van anderen, het verspreiden van smadelijke of discriminerende teksten of het schenden van auteursrechten. ’t Hazzo kan de verbinding blokkeren als dergelijk gebruik aan het licht komt. Alle schade door ’t Hazzo geleden als gevolg van internetgebruik  zal op de betreffende gebruiker verhaald worden . Onmiddellijk bij het gebruik van het Wifi-netwerk van ’t Hazzo vrijwaart de gebruiker ’t Hazzo voor schade die derden lijden; ook die schade kan door ’t Hazzo op de gebruiker verhaald worden.

Artikel 13 Afrekening en betaling
13.1 De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) (moet(en) wor(dt)(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe,, safe, bewassing, telefoon, fax, t.v.-huur e.d. kan door ‘t Hazzo een extra vergoeding worden gevorderd.
13.2 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante danwel pinbetaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.
13.3 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan
€ 150,- krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan ‘t Hazzo daarenboven
€ 15,- aan
administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
13.4 De klant en de gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan
‘t Hazzo uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de klant te kennen dat de gast bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
13.5 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens ‘t Hazzo heeft voldaan is ‘t Hazzo gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in ‘t Hazzo zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van  ‘t Hazzo aan al zijn verplichtingen jegens ‘t Hazzo heeft voldaan. Naast een retentierecht komt ‘t Hazzo in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
13.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan ‘t Hazzo te worden voldaan.
13.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
13.8 Indien de klant in gebreke is dient hij aan ‘t Hazzo alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.
13.9 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
13.10 Indien ‘t Hazzo goederen als bedoeld in artikel 13.5 onder zich heeft en de klant van wie ‘t Hazzo de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is  ‘t Hazzo gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en ‘t Hazzo kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van ‘t Hazzo resteert wordt aan de klant uitgekeerd.
13.11 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan ‘t Hazzo in de navolgende volgorde: 1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
13.12 Betaling geschiedt in Euro’s.

Artikel 14 Overmacht
14.1Als overmacht voor ‘t Hazzo, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming  ‘t Hazzo niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door ‘t Hazzo zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
14.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan ‘t Hazzo gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
14.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 15 Gevonden voorwerpen
15.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van ‘t Hazzo verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze zo snel mogelijk bij ‘t Hazzo te worden ingeleverd.
15.2 Van voorwerpen, die de rechthebbende  niet binnen drie maanden na de inlevering daarvan bij  ‘t Hazzo heeft opgehaald, verkrijgt  ‘t Hazzo de eigendom.

Artikel 16 HACCP, voedselveiligheid
Tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk overeengekomen is het in verband met voedselveiligheid niet toegestaan zelf meegebrachte voedingsmiddelen en/of dranken in ’t Hazzo te nuttigen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting  Nederlands recht van toepassing.
17.2 Ingeval van geschillen tussen ‘t Hazzo en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van ‘t Hazzo het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
17.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
17.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Waalre, december 2013

 
Contact

Activiteitencentrum 't Hazzo
Trolliuslaan 7
5582 GM Waalre
Telefoon: 040-223 10 20
Mail: info@hazzo.net

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
08:30 - 23:30 uur
Vrijdag
08:30 - 22:30 uur
Zaterdag
09:30 - 14:00 uur *
Zondag *
* Afhankelijk van activiteiten